لیست فایل ها - صفحه 1

دانلود صورت جلسات و دفتر شورای معلمان 1402-1401

دانلود صورت جلسات و دفتر شورای معلمان 1402-1401

قیمت : 67,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

صورتجلسه شورای دانش آموزی دبیرستان 1402-1401

صورتجلسه شورای دانش آموزی دبیرستان 1402-1401

قیمت : 67,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سالانه راهبر آموزشی و تربیتی 1402-1401

برنامه سالانه راهبر آموزشی و تربیتی 1402-1401

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود برنامه طرح تدبیر 1402-1401

دانلود برنامه طرح تدبیر 1402-1401

قیمت : 150,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون پرورشی و فرهنگی دبیرستان شاهد 1402-1401

برنامه سالانه و تقویم اجرایی معاون پرورشی و فرهنگی دبیرستان شاهد 1402-1401

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سالانه تدبیر مدرسه استثنایی سال 1402-1401

برنامه سالانه تدبیر مدرسه استثنایی سال 1402-1401

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سالانه هیات امنایی متوسطه 1402-1401

برنامه سالانه هیات امنایی متوسطه 1402-1401

قیمت : 100,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس فارسی پنجم، درس14: شجاعت

یکی از درس های کتاب فارسی پایه پنجم ابتدایی درس شجاعت می باشد . می خواهیم با کمک طرح درسی که در این قسمت آورده ایم این درس را آموزش دهیم .دانش ‌آموزان کم و بیش با مفهوم ترس و شجاعت آشنا هستند لذا با بکارگیری دانش آموزان در امر تدریس ، می توان آمو...

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود کاربرگ پیش یک

دانلود کاربرگ پیش یک

قیمت : 50,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی