فایل های دسته بندی دانلود طرح تعالی مدیریت - صفحه 1

برنامه سالانه تعالی هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش 1402-1401

برنامه سالانه تعالی هنرستان فنی و حرفه ای و کار و دانش 1402-1401

قیمت : 120,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

برنامه سالانه تعالی هنرستان 1402-1401

برنامه سالانه تعالی هنرستان 1402-1401

قیمت : 90,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس خوانا ریاضی اول درس یکی قبل و یکی بعد

دانلود طرح درس خوانا ریاضی اول درس یکی قبل و یکی بعد

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

نمونه طرح بوم کامل انجام شده

نمونه طرح بوم کامل انجام شده

قیمت : 15,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس آمادگی دفاعی پایه دهم درس ایمنی و پیشگیری

دانلود طرح درس آمادگی دفاعی پایه دهم درس ایمنی و پیشگیری

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس علوم ششم ابتدایی درس 2 سرگذشت دفتر من

دانلود طرح درس علوم ششم ابتدایی درس 2 سرگذشت دفتر من

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود طرح درس ریاضی ششم ابتدایی درس 21 کسر، نسبت، تناسب

دانلود طرح درس ریاضی ششم ابتدایی درس 21 کسر، نسبت، تناسب

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود معیار سلامت نشاط و بهداشت مدرسه طرح تعالی 1400-1401

دانلود معیار سلامت نشاط و بهداشت مدرسه طرح تعالی 1400-1401

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

دانلود معیار 6 برنامه درسی طرح تعالی 1400-1401

دانلود معیار 6 برنامه درسی طرح تعالی 1400-1401

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3قبلی · بعدی